Splošni pogoji

KLUB VEČER IN SPLETNA TRGOVINA

 

 

 1. Splošne določbe

 

1. člen

 

Splošni pogoji poslovanja Kluba Večer (v nadaljevanju: klub) določajo pogoje nakupa blaga ali storitev preko kluba, članstvo v klubu, način pridobivanja in koriščenja točk v klubu, uporabo kartice kluba, varstvo osebnih podatkov, veljavnost in prenehanje teh splošnih pogojev.

 

Produkti in storitve pa so na voljo tudi ne članom kluba, na način določen v teh splošnih pogojih z izjemo, da ti ne morejo prejeti in koristiti ugodnosti s pomočjo kartice kluba pridobivati pik.

 

2. člen

 

Članstvo v klubu omogoča ugodnosti, ki jih lahko člani koristijo pri nakupu izdelkov ali storitev pri izbranih partnerjih izdajatelja.

3. člen

 

Posamezni pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Izdajatelj je družba Časnik Večer d.o.o., Maribor, s sedežem v Ulici slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, matična številka: 7166885000, davčna številka: SI21987220. Člani kluba lahko uporabljajo tudi elektronski naslov izdajatelja klub@vecer.com ali telefonsko številko 02 23 53 140.

Član je naročnik časnika Večer ali spletnega časnika E-Večer. Je včlanjen v klub in imetnik osnovne kartice. Člani kluba so tudi imetniki povezane kartice.

Dobavitelj je dejanski dobavitelj in ponudnik blaga ali storitve v klubu, ki ni izdajatelj. Z njim član kluba sklene pogodbo na daljavo, preko spleta ali osebno in neposredno v poslovni enoti, v obeh primerih pa preko kluba.

Točke so ugodnosti, ki se priznajo članu v določenem obdobju. So dobroimetje v višini določenega denarnega zneska. Uporabijo se kot ugodnost v obliki popusta ali druge dodatne ugodnosti ob uveljavitvi nakupov v klubu.

Kartica kluba je lahko povezana kartica ali osnovna kartica, je instrument, s katerim njen imetnik pri nakupu izdajateljevega blaga ali storitev pridobi ugodnosti, ki jih določajo ti splošni pogoji.

Osnovna kartica pripade vsakemu naročniku časnika Večer ali spletnega časnika E-Večer.

Povezana kartica je dodatna kartica, ki se izda v največ petih izvodih na zahtevo imetnika osnovne ali povezane kartice. Je povezana z osnovno kartico na način in po postopku, kot to določajo ti splošni pogoji. Podeli se lahko le osebam po izboru imetnika osnovne kartice.

 

 1. Ugodnosti kluba - točke

 

4. člen

 

Vsak član zbira točke po sistemu 10 točk za vsak evro.

 

Vsi člani imajo možnost spremljanja in upravljanja stanja točk na svojem bonitetnem računu preko spletne strani kluba. Izpis stanja bodo člani, ki so naročniki edicij izdajatelja, prejeli tudi na računu izdajatelja.

 

Obdobje zbiranja in koriščenja točk je 13 mesecev, to je tako imenovano bonitetno obdobje. Po tem obdobju se nekoriščene točke brišejo. Bonitetno obdobje traja od 1. januarja tekočega leta do 31. januarja prihodnjega leta.

 

Prvo bonitetno obdobje traja od 1. aprila 2017 do 31. januarja 2018.

 

Ugodnosti, do katerih so upravičeni člani, so odvisne od števila zbranih točk na bonitetnem računu.

 

Seznam ugodnosti je objavljen na spletni strani in v edicijah izdajatelja in velja do razprodaje zalog ali preklica ponudbe.

 

V primeru višje sile ali tehničnih težav izdajatelj članom za čas sistemskih motenj ne zagotavlja uporabljanja ugodnosti iz naslova pridobljenih bonitet, zagotavlja pa mu naknadni pripis bonitet na njegov bonitetni račun.

 

5. člen

 

Točke kot bonitete iz naslova rednega in pravočasnega plačevanja mesečnega računa lahko prejmejo le člani, osebe, ki so nosilci pogodb z naslova naročniškega razmerja za izdajateljeve edicije Večer in E-Večer ter mesečne obveznosti plačujejo redno ob njihovi zapadlosti.

 

Točke se zbirajo na osnovni in povezani kartici in jih v celoti lahko koristi nosilec osnovne kartice ali nosilec povezane kartice.

 

6. člen

 

Poleg točk, ki jih član pridobi na podlagi zgoraj opisanih načinov, se lahko članu dodelijo dodatne točke ob izvajanju posebnih trženjskih aktivnosti kluba.

 

7. člen

 

Točke je mogoče, skladno z vsakokratno veljavno ponudbo, koristiti za nakup izdelka ali storitve pri izbranih partnerjih izdajatelja in v spletni trgovini izdajatelja.

 

Nakup izdelkov po klubski ceni je na voljo vsem članom kluba, ki so imetniki osnovne kartice, in tudi imetnikom povezanih kartic.

 

V klubu član naroči storitev ali blago skladno z veljavno ponudbo. Po obdobju, določenem v ponudbi, se storitev ali blago do preklica oziroma odjave storitve obračunava po ceniku. Ob naročilu član plača določeno klubsko ceno.

 

Skladno s klubsko ponudbo lahko člani kluba koristijo točke za ugodnosti, popuste pri izbranih partnerjih.

 

 1. Postopek nakupa
 1. 8. člen

 

Pogodba je sklenjena, ko dobavitelj potrdi prejem naročila.

 

Splošni pogoji, naročilnica in prevzemni zapisnik so sestavni del pogodbe.

 

 1. 9. člen

 

Proces nakupa izdelka ali storitve je prilagojen glede na vrsto izdelka, storitve izdajatelja in posebne trženjske ugodnosti. Izdelkom so prilagojeni različni načini dostave: po pošti in/ali osebni prevzem. Za nakup so skladno z vsakokratno ponudbo na voljo tudi različni načini plačila, kot so plačilo po predračunu s plačilno kartico, preko sistema Paypal, s kreditno kartico.

 

Plačilo ob poravnavi mesečnega računa za storitve izdajatelja Časnik Večer d.o.o. je osebna oblika plačila. Mogoča je le pri zneskih do 20 EUR in le za tiste naročnike izdajatelja, ki obveznosti do izdajatelja poravnajo pravočasno.

 

V posameznih primerih lahko izdajatelj akcijsko ugodnost ponudi tudi tistim, ki niso člani kluba.

 

Način dostave in način plačila je določen glede na to, katera možnost je omogočena pri posameznem nakupu.

 

Izdelki so na voljo po redni ceni in/ali po klubski ceni. Po plačilu izdelka ali storitve član pridobi ustrezno število točk, ki se zabeležijo na njegovem bonitetnem računu.

 

 1. 10. člen

 

Ob sklenitvi pogodbe na daljavo, kot določajo 43. člen Zakona o v varstvu potrošnikov in njegovi nadaljnji členi, lahko član v 14 dneh in skladno z določili tega zakona odstopi od pogodbe z dobaviteljem, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

 

Obvestilo o odstopu poda član z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Obvestilo z osebnimi podatki, transakcijskim računom za vrnitev kupnine izdelka in izdelek se pošlje dobavitelju. Član blago vrne ali izroči najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je obvestil izdajatelja o odstopu od pogodbe.

 

Pri odstopu od pogodbe krije stroške vračila blaga član.

 

Član odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno samo za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

 

 1. 11. člen

 

Izdelki, ki so v zalogi, bodo dostavljeni v treh delovnih dneh od dneva dokončne potrditve naročila. Član kluba lahko, če je tako določeno v ponudbi kluba, prevzame izdelek v vseh v postopku nakupa navedenih poslovalnicah izdajatelja ali pri dobavitelju. Če naročenih izdelkov ni mogoče dostaviti v predvidenem času, bo član o tem obveščen na kontaktne podatke, ki jih je navedel ob naročilu. Izdajatelj si pridržuje pravico, da lahko, če v času od potrditve prejema naročila naročeni izdelki niso na voljo ali da v tem času nastanejo nepredvidene težave, povezane z dobavo, člana obvesti o tem in naročilo prekliče. Če je vrednost naročila že bila poravnana, bo članu povrnjeno celotno plačilo (izbranih izdelkov in dostave).

 

Dobavitelj ali pooblaščena dostavna služba si pridržuje na ustrezen način preveriti istovetnost prevzemnika blaga (vpogled v osebne ali druge dokumente), da zagotovi, da je naročeno blago izročeno pravi osebi. Izdajatelj ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi preklicane dobave blaga, ki ga izdajatelj nima v zalogi.

 

Kupec je dolžan ob prevzemu blago pregledati z vso potrebno skrbnostjo in prodajalcu takoj sporočiti vsako napako. S prevzemom preide blago v last kupca, s tem pa tudi nevarnost za poškodbe, uničenje in odtujitev. Poleg objavljenega stroška poštnine v samem postopku nakupa član kluba pri dostavi plača tudi stroške dostave skladno z veljavnim cenikom dostavljavca.

 

 1.  Garancija in stvarna napaka

 

 1. 12. člen

 

Za blago, za katero je izdana garancija, bo izdajatelj kupcu ob prevzemu izdelka izročil garancijski list dajalca garancije.

 

Garancijo je mogoče uveljavljati z garancijskim listom in s predložitvijo kopije računa, ob upoštevanju navodil dajalca garancije. Uporabnik lahko uveljavlja garancijo za blago v garancijskem roku, ki je naveden na garancijskem listu ali računu. Za uveljavljanje garancije in servisiranje izdelka se lahko uporabnik obrne na zastopnika proizvajalca, generalnega uvoznika ali pooblaščenega serviserja.

 

Član lahko uveljavlja pravice iz naslova napake na blagu, če pri tem izpolni pogoje, določene v Zakonu o varstvu potrošnikov in v Obligacijskem zakoniku.

 

 1. Kartica

 

 1. 13. člen

 

Imetnik osnovne kartice postane vsak naročnik edicij izdajatelja. Prejme jo ob sklenitvi naročniškega razmerja. Uporabnik kartice lahko postane vsaka fizična oseba, ki je dopolnila 15 let in izpolnjuje druge pogoje, ki jih določi izdajatelj.

 

 1. 14. člen

 

Imetnik osnovne ali povezane kartice lahko z zaprosilom, to je izpolnitvijo obrazca, ki ga izdajatelj objavi na spletni strani, zahteva izdajo skupno največ pet povezanih kartic, vseh vezanih na isto osnovno kartico.

 

Vse točke, tudi z naslova povezanih kartic, se zbirajo pri imetniku in nosilcu osnovne kartice, izkoristi pa jih lahko vsak imetnik povezane ali osnovne kartice.

 

 1. 15. člen

 

Kartica ni prenosljiva.

 

 1. 16. člen

 

Trajanje in veljavnost kartice sta vezana na naročniško razmerje člana, sklenjeno z izdajateljem.

 

Imetnik se lahko kadarkoli odloči, da kartico vrne.

 

 1. 17. člen

 

Kartico je treba pokazati ob vsakokratnem plačilu storitve ali blaga, kadar to ni opravljeno preko spleta. Ob izvedbi transakcije se odčita koda, navedena na kartici.

 

 1. 18. člen

 

Izdajatelj imetnikom kartic omogoča dostop do spletnega portala. Na spletnem portalu lahko član dostopa do podatkov o svojem poslovanju z izdajateljem (na primer pregled izdanih računov, stanje točk in bona …) in jih ureja.

 

 1. 19. člen

 

Imetnik kartice odgovarja za varno hranjenje in pravilno uporabo kartice, tako da v največji meri prepreči njeno zlorabo, izgubo ali krajo.

 

 1. 20. člen

 

Če imetnik kartico izgubi, sumi, da mu je bila ukradena, sumi, da je kartico zlorabila tretja oseba, mora najkasneje v 24 urah po tem dogodku obvestiti izdajatelja.

 

Imetnik o izgubi, kraji ali morebitni drugi zlorabi izdajatelja obvesti po telefonu 02 23 53 140.

 

Takoj po prejemu imetnikovega obvestila oziroma prijave bo izdajatelj kartico preklical.

 

 1. 21. člen

 

Če imetnik najde kartico za tem, ko je že opravil prijavo po 12. členu teh splošnih pogojev, je ne sme več uporabljati in je kartico dolžan takoj uničiti.

 

 1. 22. člen

 

V primeru izgube, kraje, uničenja kartice izdajatelj za ponovno izdajo kartice zaračuna stroške po veljavnem ceniku izdajatelja, objavljenem na spletni strani www.vecer.com. Imetnik osnovne kartice krije stroške izdaje povezane kartice po veljavnem ceniku izdajatelja.

 

 1. 23. člen

 

Izdajatelj si pridržuje pravico, da začasno ali trajno omeji ali odvzame pravico do uporabe kartice:

 • ko imetnik z uporabo kartice krši veljavno zakonodajo in/ali določila teh splošnih pravil ali to poskuša storiti ali omogočiti kršitev drugi osebi,
 • objektivno utemeljenih razlogov, povezanih z varnostjo kartice,
 • obstoja suma, da gre za neodobreno ali goljufivo uporabo kartice,
 • če dvakrat zaporedoma zamudi s plačilom mesečne naročnine z naslova razmerja do izdajatelja,
 • ob prekinitvi naročniškega razmerja z izdajateljem.

 

 1. 24. člen

 

Kartico lahko imetniku v primeru suma zlorabe oziroma po predhodni uvrstitvi na seznam preklicanih/neveljavnih kartic ali navodilu izdajatelja odvzame tudi osebje na pooblaščenem prodajnem mestu.

 

 1. Varstvo osebnih podatkov

 

 1. 25. člen

 

Nosilec in uporabnik kartice z njeno uporabo soglaša, da izdajatelj kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke, ki izhajajo iz njegovega pravnega razmerja z izdajateljem za naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • podatke, ki se nanašajo na imetnika, med drugim: davčna številka, ime in priimek, datum rojstva, spol, kraj, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, občina, elektronski naslov, telefonska številka;
 • podatki o nakupih in obračunanih ugodnostih, zlasti: datumi, vrste in vsebine nakupov, vrednosti nakupov, načini plačila, obračunane ugodnosti;
 • podatke o poslanih oglasnih sporočilih, zlasti: datumi pošiljanja sporočila, vsebina oglasnih sporočil, načini pošiljanja sporočil.

 

 1. 26. člen

 

Prosilec z ustrezno izpolnitvijo in podpisom pristopnice soglaša, da izdajatelj skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, te podatke obdeluje v svojih zbirkah in zbira za namene izvajanja storitev v okviru danega pravnega razmerja med imetnikom in izdajateljem kartice ter jih uporablja za navedene namene:

 • statistična obdelava,
 • segmentacija članov Kluba Večer in/ali kupcev,
 • obdelava preteklega nakupnega vedenja,
 • izpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
 • obveščanje članov Kluba Večer in/ali kupcev, tudi o morebitnih napakah na izdelkih,
 • pošiljanje ponudb, oglasnih gradiv, vabil na dogodke izdajatelja kartice in njegovih partnerskih podjetij,
 • izvajanje trženjskih raziskav,
 • obveščanje o novostih v izdajateljevi ponudbi in poslovanju izdajatelja ter njegovih poslovnih partnerjev,
 • telefonsko in pisno anketiranje,
 • izgradnja baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov s kupci,
 • za neposredno, segmentirano in ciljno trženje.

 

Navedene osebne podatke lahko izdajatelj kartice Časnik Večer d.o.o. hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve imetnika kartice. Prav tako lahko imetnik kartice v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, kadarkoli pisno zahteva, da izdajatelj kartice Časnik Večer d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati posredovane osebne podatke za namene neposrednega trženja, pri čemer je družba Časnik Večer d.o.o. na svoje stroške dolžna v petnajstih dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in o tem v nadaljnjih petih dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Imetniku kartice pripadajo vse pravice skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in varstvo potrošnikov.

 

Dokumentacija in druge zahteve, poslane po pošti ali oddane na spletnem mestu, se hranijo pri družbi Časnik Večer d.o.o. zaradi izvršitve pogodbenih in drugih obveznosti toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe Časnik Večer d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

 1. 27. člen

 

Imetnik kartice lahko kadarkoli prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

 

Soglasje se lahko prekliče z dopisom, poslanim na naslov Časnik Večer d.o.o., Maribor, Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, s pripisom preklic, po elektonski pošti na naslov klub@vecer.com ali s klicem na brezplačno številko 02 23 53 140. Odjava je možna tudi s klikom na povezavo v prejetem elektronskem oglasnem sporočilu.

 

 1. 28. člen

 

Izdajatelj zagotavlja, da bo prejete osebne podatke imetnikov kartice in vse druge podatke, obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi imetnika, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

 1. 29. člen

 

Izdajatelj bo hranil osebne podatke le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.

 

Podatki o imetnikih kartice se hranijo še eno leto po prenehanju pravnega razmerja med izdajateljem in imetnikom.

 

Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica soglasja za neposredno in/ali segmentirano in/ali ciljno trženje.

 

 1. 30. člen

 

 Imetnik z danim soglaša in pooblašča izdajatelja, da:

 • za namene, določene v teh splošnih pravilih, posreduje podatke o imetniku svojim partnerjem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun;
 • za namene, opredeljene v 26. členu teh splošnih pogojev, ko kot matična družba posreduje svojim odvisnim, pridruženim in skupaj obvladovanim družbam dane imetnikove osebne podatke.
 1. 31. člen

 

Imetnik s podpisom oziroma izpolnitvijo pristopnice potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami, kot so na primer pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

 1. 32. člen

 

Imetnik mora v osmih dneh po nastanku spremembe oziroma v osmih dneh po vsakokratni zahtevi izdajatelja temu pisno sporočiti vsako spremembo oziroma dopolnitev podatkov, pomembnih pri poslovanju s kartico (zlasti: ime, priimek, naslov ...).

 

Če imetnik ne dopolni oziroma sporoči spremenjenih podatkov, lahko izdajatelj prekliče veljavnost kartice ali jo odvzame.

 

Če mora izdajatelj zaradi spremenjenih podatkov imetnika izdelati novo kartico, mora imetnik v skladu s temi splošnimi pogoji staro kartico uničiti.

 

X. Izstop iz kluba

 1. 33. člen

 

Članstvo v klubu traja nedoločen čas. Članstvo se aktivira za uporabo kartice in je prostovoljno. Član lahko v vsakem trenutku kartico uniči, se s tem izključi kot član kluba in zahteva, da tudi izdajatelj trajno izbriše podatke, ki jih je posredoval za namen članstva v klubu. Pisno odpoved lahko član pošlje preko elektronske pošte: klub@vecer.com oziroma osebno prinese na naslov Časnik Večer d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, Maribor.

 

Član se lahko kadarkoli ponovno registrira kot član kluba, torej brez ugodnosti, do katerih je upravičen na podlagi zbranih bonitet v prejšnjem statusu registriranega članstva.

 

Izdajatelj lahko hrani osebne podatke o članu do preklica oziroma do odpovedi članstva v klubu. Pridobljeni osebni podatki o članu se izbrišejo najkasneje v 15 delovnih dneh od dneva prejema odjave ozirom preklica in o tem posameznika, ki je to zahteval, tudi obvestimo.

 

XI. Izključitev odgovornosti

 

 1. 34. člen

 

Izdajatelj si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za uporabo spletne trgovine. Izdajatelj ni odgovoren za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima član zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe ponudbe, tiskarskih napak in omejene razpoložljivosti.

 

Izdajatelj ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na uporabnikovi strojni opremi, programski opremi ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik si mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus ...) pred uporabo in dostopom do spletne strani.

 

Član mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani. Izdajatelj ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati članu zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov za registracijo.

 

XII. Sprememba splošnih pogojev

 

 1. 35. člen

 

Izdajatelj lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje tehničnih ali komercialnih razlogov, veljavnih prepisov ali razlogov, ki so na strani javnosti. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani.

 

O nameravani spremembi splošnih pogojev bo izdajatelj obvestil člane najmanj 14 dni pred predvidenim začetkom uveljavitve spremenjenih oziroma novih splošnih pogojev. O spremembi splošnih pogojev poslovanja mora izdajatelj člane kluba ustrezno obvestiti. Za ustrezen način se šteje objava na spletni strani.

 

Šteje se, da član soglaša s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če ne pošlje pisne odpovedi. Ko izdajatelj člane kluba ustrezno obvesti o spremembi splošnih pogojev poslovanja, ga je dolžan tudi opozoriti, da nadaljnje članstvo v klubu pomeni, da se strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji poslovanja.

 

XIII.   Končne določbe

 1. 36. člen

 

Vsakokratni veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.vecer.com.

 

To velja tudi za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastalih zaradi spremenjene poslovne politike izdajatelja ali veljavne zakonodaje.

 

O nameravani spremembi splošnih pogojev oziroma uveljavitvi novih splošnih pogojev bo izdajatelj obvestil imetnike najmanj en mesec pred predvidenim začetkom uveljavitve spremenjenih oziroma novih splošnih pogojev.

 

Šteje se, da je bil imetnik o spremembi oziroma dopolnitvi obveščen z dnem objave novih oziroma spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani izdajatelja.

 

 1. 37. člen

 

Splošni pogoji začnejo veljati dne 20. 3. 2017.

 

Časnik Večer d.o.o.

 

Maribor, dne 20. 3. 2017